Grantový program Digitálny svet pre každého je otvorený už len do 15. júna

Nadácia OrangeNadácia Orange

Nadácia Orange v grantovom programe Digitálny svet pre každého vyčlenila 100 000 eur na podporu rozvoja digitálnej gramotnosti u tých najzraniteľnejších. Neziskové organizácie môžu svoje projekty prihlasovať už len do 15. júna a získať tak podporu až do výšky 5 000 eur.

Už len do 15. júna môžu mimovládne neziskové organizácie prihlasovať svoje projekty do grantového programu Digitálny svet pre každého. Pilotný ročník programu cieli na zraniteľné skupiny ľudí, ktorí v dôsledku sociálneho vylúčenia či chudoby nemajú žiaden alebo len obmedzený prístup k nevyhnutným technológiám. Podľa najnovších výskumov a odborných štúdií sa totiž digitálna priepasť na Slovensku neustále zväčšuje. Nezanedbateľný podiel na tom má aj prebiehajúca pandémia, ktorá ešte viac roztvára nožnice digitálnej gramotnosti. Nedostatočná úroveň digitálnej gramotnosti najviac ohrozuje ľudí v seniorskom veku, ľudí s nižším dosiahnutým vzdelaním, deti, mladých a ľudí zo sociálne ekonomicky znevýhodneného prostredia. Takmer pätina žiakov a žiačok zo základných a stredných škôl sa v období zatvorených škôl nevzdelávala prostredníctvom internetu a 7,5 % sa neučilo vôbec. Navyše za posledných 7 rokov nedošlo ani k významnému posunu u dôchodcov, nezamestnaných a v domácnostiach s najnižším príjmom, kde digitálna gramotnosť stúpla v priemere len o 2 percentuálne body.

Neziskové organizácie, ktoré bojujú proti digitálnej priepasti u tých najzraniteľnejších môžu získať až 5 000 eur na podporu projektov v dvoch kľúčových oblastiach. Prvou je oblasť rozvoja digitálnej gramotnosti zraniteľných skupín s limitovaným prístupom k technológiám v rámci širokého spektra vzdelávacích programov rozvíjajúcich kritické myslenie, funkčné zručnosti, komunikáciu, kreativitu či elektronickú bezpečnosť. Druhou je oblasť budovania personálnych kapacít mimovládnych organizácií, ktoré pracujú so zraniteľnými skupinami, v ktorej Nadácia Orange podporí vytváranie spoluprác s expertami, ako aj projekty zamerané na vzdelávanie a rozvoj v digitálnych kompetenciách pracovníkov a dobrovoľníkov pri ďalšom šírení svojho know-how. Prihlásiť sa môžu neziskové organizácie, ktoré zastrešujú projekty pravidelného prezenčného či dištančného neformálneho mimoškolského vzdelávania alebo projekty zamerané na budovanie kapacít neziskových organizácií s cieľom digitálnej inklúzie.

Nadácia Orange na podporu projektov vyčlenila celkovú sumu 100 000 eur. Kvalitu a dlhodobé prínosy projektov bude posudzovať nezávislá hodnotiaca komisia vrátane zástupcov Nadácie Orange a Centra pre filantropiu. Mimovládne neziskové organizácie môžu do 15. júna prihlásiť projekty prostredníctvom online systému egrant.

Viac o téme: Nadácia Orange

Súvisiace články