Grantový program Digitálny svet pre každého podporí rozvoj digitálnej gramotnosti

Nadácia OrangeNadácia Orange

Prvý ročník grantového programu Digitálny svet pre každého podporí projekty mimovládnych neziskových organizácií zamerané na rozvoj digitálnych zručností u zraniteľných skupín, ktoré ohrozuje chudoba a sociálne vylúčenie. Nadácia Orange na podporu projektov vyčlenila celkovú sumu 100 000 eur.

Kým ešte pred niekoľkými rokmi stačilo zvládať prácu s textovým editorom a dokumentami, vyhľadávať informácie na internete, či napísať e-mail, báza znalostí, ktoré si musia ľudia osvojiť dnes, je oveľa širšia. Podľa odborných štúdií a prieskumov sa v Európe a na Slovensku úroveň digitálnej gramotnosti síce zlepšuje, no roztvárajú sa až nožnice, na ktorých opačnej strane sa ocitajú ľudia v seniorskom veku, ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním, deti, mladí a ľudia zo sociálne ekonomicky znevýhodneného prostredia. Ich ohrozuje novodobý fenomén zvaný digitálna priepasť. Prebiehajúca pandémia výrazne prehĺbila tieto priepastné rozdiely medzi skupinami, ktoré majú prístup k digitálnym technológiám a tými, ktoré k nim majú len obmedzený či dokonca žiadny prístup.

Aj preto vznikol pilotný ročník grantového programu Digitálny svet pre každého, ktorý cieli na zraniteľné skupiny ľudí, ktorí v dôsledku sociálneho vylúčenia či chudoby nemajú prístup k nevyhnutným technológiám. V rámci grantového programu Digitálny svet pre každého Nadácia Orange ponúka mimovládnym neziskovým organizáciám, ktoré pracujú so zraniteľnými skupinami alebo pôsobia v oblasti vzdelávania a rozvoja digitálnej gramotnosti možnosť získať finančnú podporu na projekty v dvoch kľúčových oblastiach.

Prvou je oblasť rozvoja digitálnej gramotnosti zraniteľných skupín s limitovaným prístupom k technológiám v rámci širokého spektra vzdelávacích programov rozvíjajúcich kritické myslenie, funkčné zručnosti, komunikáciu, kreativitu či elektronickú bezpečnosť. Druhou je oblasť budovania personálnych kapacít mimovládnych organizácií, ktoré pracujú so zraniteľnými skupinami, v ktorej Nadácia Orange podporí vytváranie spoluprác s expertami, ako aj projekty zamerané na vzdelávanie a rozvoj v digitálnych kompetenciách pracovníkov a dobrovoľníkov pri ďalšom šírení svojho know-how. Prihlásiť sa môžu neziskové organizácie, ktoré zastrešujú projekty pravidelného prezenčného či dištančného neformálneho mimoškolského vzdelávania alebo projekty zamerané na budovanie kapacít neziskových organizácií s cieľom digitálnej inklúzie.

Nadácia Orange na podporu takýchto projektov vyčlenila celkovú sumu 100 000 eur, pričom na realizáciu jedného projektu môže nezisková organizácia získať podporu až vo výške 5000 eur. Kvalitu a dlhodobé prínosy projektov bude posudzovať nezávislá hodnotiaca komisia, ako aj zástupcovia Nadácie Orange a Centra pre filantropiu. Mimovládne neziskové organizácie môžu do 15. júna prihlásiť projekty prostredníctvom online systému egrant.

Súvisiace články