Duálne vzdelávanie v čase koronakrízy: Rozhovor s novým riaditeľom ŠIOVu Andrejom Huttom

Školy sú zatvorené, firmy pracujú v skrátenom režime. Aký to má dopad na odborné a osobitne duálne vzdelávanie?

Na stredných odborných školách sa neučí a logicky nepokračuje ani praktická výučba vo firmách, keďže buď bola výroba v nich pozastavená, alebo je v útlme. Pozastavil sa aj nábor deviatakov na strane zamestnávateľov, ktorí sa rozhodovali kam pôjdu na stredné školy a pri ktorých sme mali záujem aby sa tiež od 1. septembra zapojili do systému duálneho vzdelávania. Pedagógovia sa snažili riešiť chýbajúcu praktickú výučbu aj v rámci dnešného dištančného vyučovania. To znamená, že im zadávali úlohy a študenti sa snažili doma praxovať, pokiaľ im to podmienky umožňovali. Napríklad Osram a Schaeffler majstri vykonávajú výučbu aj online s využitím moderných nástrojov. Každopádne to nemohlo nahradiť štandardné duálne vzdelávanie.

Aké dôsledky podľa vás z tohto vyplývajú pre systém duálneho vzdelávania?

Obávam sa, že dôsledky môžu byť negatívne z krátkodobého, ale aj dlhodobého hľadiska. Hlavne v poslednom období sa počet študentov, ktorí sa na stredných odborných školách zapojili do systému duálneho vzdelávania kontinuálne zvyšoval. Koronakríza však spôsobí spomalenie nárastu počtu žiakov od 1. septembra a môžeme očakávať žiaľ aj dlhodobé následky.

Duálne vzdelávanie je aj reakciou na priemyselnú revolúciu 4.0. a súvisí s požiadavkami na postupujúcu digitalizáciu a robotizáciu. Duálne vzdelávanie má tiež napomôcť lepšie reagovať na požiadavky trhu práce, keďže revolúcia 4.0. bude smerovať prioritne na nové alebo iné študijné odbory. Koronakríza nám sľubne sa rozbiehajúci proces duálneho vzdelávania z dlhodobého hľadiska minimálne spomalila.

Ako chce tento problém riešiť ŠIOV?

Chceme ako garant a koordinátor systému duálneho vzdelávania urýchlene hľadať riešenia v rokovaniach so všetkými zúčastnenými stranami. Budeme iniciovať stretnutia s predstaviteľmi zamestnávateľských zväzov, ale aj so zástupcami firiem v regiónoch, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania. Ďalším dôležitým partnerom pre nás budú kľúčoví zriaďovatelia a to sú samosprávne kraje. Chceme zároveň zvýšiť podporu samotným stredným odborným školám.

Ako chcete pri tom využívať kapacity a možnosti ŠIOVu?

Akonáhle to koronakríza umožní a školy sa znovu otvoria, plánujeme prostredníctvom aktivít národného projektu duál reštartovať našu spoluprácu aj so základnými školami v regiónoch. Napríklad, osvedčili sa nám aktivity priamo v regiónoch, kde sme vysvetľovali výhody systému duálneho vzdelávania, ukázali im aj konkrétne príklady spolupráce so zamestnávateľmi a takto im napomáhali pri rozhodovaní sa o budúcej strednej škole alebo budúcom povolaní.

Máte aj konkrétne návrhy ako v tejto situácii znovu naštartovať systém duálneho vzdelávania?

Áno, pri zamestnávateľoch rozmýšľame nad možnosťami ako ešte viac zvýšiť ich motiváciu, aby sa zapojili do systému duálneho vzdelávania. Chceme tiež čo najkonkrétnejšie pomáhať stredným odborným školám, a to nie len metodicky. Chceme naďalej ukazovať dobré príklady a prezentovať najúspešnejšie školy, ktorým sa darí v rámci duálneho vzdelávania v spolupráci so slovenskými firmami.  V najbližších týždňoch absolvujeme veľké množstvo online aj osobných stretnutí aby sme sa so situáciou u konkrétnych zamestnávateľov nielen oboznámili, ale zohrali aktívnu rolu pri ich presviedčaní o dôležitosti podpory systému duálneho vzdelávania aj v tomto krízovom roku.

Viac o téme: Vzdelávanie Andrej hutta
  • Autor: © Zoznam/red

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy