Ako zohľadniť špecifické poruchy učenia pri recruitingu?

Ilustračné fotoIlustračné foto

Viac ako 2 % obyvateľstva na Slovensku trpí dysgrafiou, dyslexiou, dysortografiou či dyskalkúliou. Na prvý pohľad zanedbateľné číslo tvorí v prepočte zhruba 125 670 ľudí. Aj napriek tomu, že špecifické poruchy učenia neovplyvňujú inteligenciu, prinášajú so sebou obmedzenia. Čo tieto poruchy vôbec znamenajú a ako ovplyvňujú používanie online psychometrických nástrojov počas náborového procesu?

Psychodiagnostika je každým dňom bežnejšou súčasťou prijímacieho procesu. Výkonové testy merajúce dedukciu, verbálne myslenie či počtárske schopnosti, kompetenčné dotazníky, alebo tie o pracovnej motivácií – všetky zabezpečujú čo najväčšiu objektívnosť a najlepší „fit“ zamestnanca/-kyne na pracovnú pozíciu, rovnako „fit“ pracovnej pozície pre zamestnanca/-kyňu. Sú však prípady, kedy môžu mať presne opačný efekt. Napríklad v teste verbálneho myslenia vo forme papier-ceruzka by človek s dysgrafiou skóroval podstatne horšie ako jeho intaktný/-á kolega/-yňa aj napriek tomu, že by odpovede vyhodnocovali rovnako správne. Prečo?

Ako objektívne hodnotiť človeka s dysgrafiou?

Dysgrafia je špecifická porucha písania, kedy má človek neúhľadné, kŕčovité písmo. Pri písaní si často zamieňa písmenká či číslice. Pri testovaní môže testovanému/-ej spôsobovať problémy práve v úlohách, kde treba rýchlo pracovať s číslami, slovami a písmenami, nakoľko ich nie je schopný/-á spracovávať dostatočne rýchlo alebo dostatočne dôkladne. Výsledky môžu byť nesprávne interpretované ako „slabšie“, než by v skutočnosti boli, keby bola dysgrafia zohľadnená. Použitím online psychodiagnostiky sa toto znevýhodnenie takmer úplne vytráca. Tým, že nie je nutné používať papier a ceruzku, sa odstraňuje element písania, výsledky sú objektívnejšie a šance vyrovnanejšie. 

Dyslexia ovplyvňuje výkonové testy

Dyslexia predstavuje špecifickú poruchu čítania. Pri online psychodiagnostike sa môže výraznejšie prejavovať vo viacerých oblastiach, najmä však pri čítaní inštrukcií, na ktoré by testovaný/-á potreboval/-a ako viac času, tak aj špeciálne upravený font písma. Bez špeciálnych úprav môže text vnímať ako zlievajúci sa a ťažko zrozumiteľný. Dyslexia má silný vplyv aj na výkonové testy, aj na dotazníky.

Dyskalkúlia - dotazníky ostávajú neskreslené

Dyskalkúlia sa ako špecifická porucha učenia dotýka ťažkostí s výpočtovými operáciami, rozoznávania čísloviek a matematických symbolov, ale taktiež vizuo-priestorových problémov, napríklad pri geometrických úlohách. V psychodiagnostike sa to môže odzrkadliť vo výkonových testoch v mnohých oblastiach, od porozumenia inštrukcií cez orientáciu sa v úlohách až po samotný výkon. Na čo vplyv takmer vôbec nemá, sú dotazníky.

ADHD – rozkúskujte testy aj pozornosť

Porucha pozornosti s hyperaktivitou ovplyvňuje omnoho viac, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Ľudia s ADHD sú ľahko rozptýliteľní, majú ťažkosti dokončiť úlohu alebo ju zabúdajú dokončiť, len ťažko udržia pozornosť, neustále sa hmýria, hýbu, vrtia. Medzi symptómy patrí tiež úzkosť, nízke sebavedomie, impulzívnosť, prokrastinácia, nízka frustračná tolerancia či problémy s koncentráciou. Tieto symptómy nevedia ovplyvniť alebo ovládať vôľou a komplikujú im život. Z hľadiska psychodiagnostiky sa práve táto porucha javí ako najnáročnejšia, nakoľko zasahuje naozaj do každej sféry testovania.

Ako zohľadniť špecifické poruchy Galéria fotiek (2)

Výhodou online testovania je práve jeho „rozkúskovateľnosť“ na menšie časti, čo je z hľadiska pozornosti oveľa menej náročné. Testy trvajú v rozpätí 3 až 15 minút, dotazníky sú časovo neobmedzené a pri interpretácií sa ADHD dá do určitej miery zohľadniť. Psychodiagnostika však môže byť záťažou pre ostatné oblasti. Napríklad aby si testovaný/-á nezabudol/-la dokončiť úlohu, aby sa koncentroval/-a na inštrukcie a samotnú úlohu, aby zvládal/-a frustráciu, ktorá plynie z ubúdajúceho času. Pre ľudí s ADHD môže byť online psychodiagnostika naozaj náročnou úlohou.

Komorbidita porúch

Pojem komorbidita sa používa, keď sa súčasne s primárnou poruchou vyskytujú aj pridružené poruchy. Napríklad pri ADHD je to najčastejšie dyslexia. Väčšinou majú tendenciu vyskytovať sa súčasne a nie v „čistej“ oddelenej forme. Pri ľuďoch, ktorí trpia hneď niekoľkými poruchami naraz, je oveľa náročnejšie odhadnúť, do akej miery ich pri testovaní ovplyvnia a takisto je ťažšie ich zohľadniť. 

Povedať či nepovedať?

Ľudia s niektorou z porúch alebo viacerými poruchami súbežne stoja neraz pred dilemou – povedať či nepovedať o nej recruiterovi/-ke na pohovore? Hovoriť o tomto s úplne cudzími ľuďmi môže byť nepríjemné. Na druhej strane aj nápomocné pri interpretácií výsledkov a snahe porozumieť testovanému/testovanej. 

Psychodiagnostika je výzvou, dá sa však zvládnuť

V súčasnosti sa neponúka jedno správne riešenie. Nedokážeme zohľadniť všetky špecifické potreby pri všetkých testoch. Vieme ich však do určitej miery zohľadniť pri dotazníkových metódach či pri samotnej interpretácií. Nie každá porucha má dosah na každý test, na každú pracovnú pozíciu – kandidáti/-ky by sa preto určite nemali nechať odradiť, ak pred nich postavia výzvu, ktorou je psychodiagnostika.

Spravodlivá a správna voľba

Ak chcete využívať alebo už v hiringovom procese využívate psychodiagnostiku, online alebo klasickú papier-ceruzka, pravdepodobne tak robíte s cieľom zefektívniť výber, zachovať v ňom spravodlivosť a vo výsledku nájsť ten najlepší „fit“. Aby tieto ciele boli naozaj zachované, treba brať do úvahy aj ľudí so špecifickými poruchami učenia. V niektorých prípadoch to môže byť neľahká úloha. Ak potrebujete poradiť alebo niekoho, kto by vás objektívnou a ohľaduplnou psychodiagnostikou sprevádzal, obráťte sa na skúsených odborníkov/-čky. 

Autorka: Natália Vedejová
Editorka: Adriana Hergott

  • Autor: © Zoznam
 
Staršie správy