Čerpanie OČR

Aké sú práva a povinnosti pre čerpaní OČR? Mám nárok čerpať 7 dni na seba a 7 dni na člena rodiny? Pracujem v 3 zmennej prevádzke a väčšinu zmien mám nočne. Ak chcem čerpat očr, tak mi v práci tvrdia,že na nočne zmeny sa to nevzťahuje.Kedy ich mám potom použit, keď na nočne nemožem?

Poradňa:V zmysle ustanovenia § 141 Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

- vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

- sprevádzanie
1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi z vyššie uvedených vážnych dôvodov aj ďalšie pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, alebo mu môže poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy z iných vážnych dôvodov, najmä na zariadenie dôležitých osobných, rodinných a iných vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo pracovného času.

Za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovnej zmeny vyplývajúci z určeného týždenného pracovného času zamestnanca. Náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca.

Ako vyplýva z citovaných ustanovení Zákonníka práce, vyšetrenie zamestnanca aj sprevádzanie rodinného príslušníka pri vyšetrení v zdravotníckom zariadení sa zaraďujú medzi dôležité osobné prekážky v práci, pri ktorých je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi voľno s náhradou mzdy, pričom je potrebné dodržať nasledovné pravidlá:
- vyšetrenie alebo ošetrenie nie je možné vykonať mimo pracovného času
- voľno sa poskytuje len na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem kalendárnych dní v roku
-doby jednotlivých vyšetrení sa sčítavajú

Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť nadpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Využitie ustanovení o prekážkach v práci aj v prípade nočných zmien nie je síce zo zákona vylúčené, ale v praxi je možno len ťažko si predstaviť, že v tomto čase zamestnanec skutočne absolvuje vyšetrenie alebo bude sprevádzať rodinného príslušníka na vyšetrenie a že tento úkon nie je možné absolvovať mimo pracovnej zmeny zamestnanca.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk
Zdielať článok na Facebooku
26.05.2009  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin