Nočná práca

§ 98 Zákonník práce

(1) Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.

(2) Zamestnanec pracujúci v noci je na účely tohto zákona zamestnanec, ktorý

a) vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich, alebo
b) ktorý pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok.

(3) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa zamestnanec pracujúci v noci podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci

a) pred zaradením na nočnú prácu,
b) pravidelne podľa potreby, najmenej raz za rok,
c) kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom nočnej práce,
d) ak o to požiada tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov.

(4) Náklady za posúdenie zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 3 uhrádza zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.

(5) Pracovisko, na ktorom sa pracuje v noci, je zamestnávateľ povinný vybaviť prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci vrátane zabezpečenia prostriedkov umožňujúcich privolať rýchlu lekársku pomoc.

(6) Zamestnávateľ je povinný pravidelne prerokúvať so zástupcami zamestnancov organizáciu práce v noci. Zamestnávateľ je povinný zaistiť zamestnancom pracujúcim v noci bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedajúcu charakteru ich práce a zabezpečiť, aby ochranné a preventívne služby alebo zariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli pre zamestnancov pracujúcich v noci vždy k dispozícii a aby boli rovnocenné s tými, ktoré majú k dispozícii ostatní zamestnanci.

(7) Zamestnávateľ, ktorý pravidelne zamestnáva zamestnancov v noci, je povinný upovedomiť o tejto skutočnosti príslušný inšpektorát práce a zástupcov zamestnancov, ak si to vyžadujú.

(8) Zamestnávateľ je povinný u zamestnanca pracujúceho v noci rozvrhnúť ustanovený týždenný pracovný čas tak, aby priemerná dĺžka pracovnej zmeny neprekročila osem hodín v dobe najviac štyroch kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich, pričom pri výpočte priemernej dĺžky pracovnej zmeny zamestnanca pracujúceho v noci sa vychádza z päťdenného pracovného týždňa.

(9) Pracovný čas u zamestnanca vykonávajúceho ťažkú telesnú prácu alebo ťažkú duševnú prácu, alebo prácu, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, nesmie presiahnuť osem hodín v priebehu 24 hodín. Zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov v súlade s právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vymedzí okruh ťažkých telesných prác alebo ťažkých duševných prác, alebo prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.

Vysvetlivky

Nočná práca je vykonávaná zvyčajne v čase medzi 22.00 – 06.00 hod. Zamestnanec vykonávajúci nočnú prácu je taký zamestnanec, ktorý:
• Pravidelne vykonáva prácu v noci najmenej 3 po sebe idúce hodiny za 24 po sebe idúcich hodín
• Je predpoklad, že v priebehu kalendárneho roka odpracuje v noci najmenej 500 hodín.

§ 98 ods. 8 ZP nariaďuje zamestnávaeľovi rozvrh týždenného pracovného času zamestnanca tak, aby priemerná dĺžka pracovnej zmeny neprekročila v priemere 8 hodín za vyrovnávacie obdobie 4 mesiace po sebe nasledujúce s podmienkou 5 – denného pracovného týždňa. To znamená, že zmena sa môže napr. v jednom týždni predĺžiť, ale v ďalšom období v priebehu štyroch po sebe idúcich mesiacoch sa musí počet hodín vyrovnať. Samozrejme, musí byť dodržaný minimálny odpočinok 8 hodín medzi dvoma pracovnými zmenami, netreba zabúdať ani na nepretržitý odpočinok po piatich po sebe idúcich dňoch.

§ 90 ZP zakazuje prácu v nočných zmenách dva nasledujúce týždne po sebe, pokiaľ to povaha práce a podmienky prevádzky nevyžadujú. Ak je možnosť nájsť riešenie ako sa vyhnúť výkonu práce len v nočných zmenách, zamestnávateľ je povinný využiť túto možnosť. V prípade, že to nie je možné, ZP umožňuje aj výnimku (prípad), kedy je možné zamestnávať zamestnancov v nočných zmenách.

Príklad:
Zamestnávateľ vlastní tlačiarne, ktoré tlačia a distribuujú nemenovaný denník. Zamestnávateľ zamestnáva šesť zamestnancov, ktorí v nočnej prevádzke pripravujú noviny podľa objednávok na rozvoz, a dvoch zamestnancov, ktorí ten rozvoz v ranných zmenách zabezpečujú. Zamestnávateľ nemá inú možnosť, ako rozvrhnúť pracovný čas pre šiestich zamestnancov do iných ako nočných zmien. Podobným príkladom sú napr. prepravné spoločnosti, ktoré v nočných zmenách pripravujú tovar, ktorý v priebehu dňa rozdistribuujú prepravcovia do konkrétnych miest. Preprava balíkov je hlavným predmetom činnosti spomínaného zamestnávateľa.

Zamestnávateľ, ktorý nemá inú možnosť, ako zamestnávať zamestnancov v nočných zmenách dlhšie ako dva po sebe idúce týždne musí dodržiavať všetky ustanovenia týkajúce sa nočnej práce:
• Zabezpečiť lekársku prehliadku pre spomínaných zamestnancov za účelom posudku o ich zdravotnej spôsobilosti vykonávať prácu v noci (zamestnanec, ktorý má napr.cukrovku, nesmie vykonávať prácu v noci) na vlastné náklady (náklady zamestnávateľa)
• Vybavenie pracoviska prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci
• Zabezpečenie primeranej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
• Práve v tomto konkrétnom prípade, t.j. ak zamestnávateľ nemá inú možnosť ako rozvrhnúť pracovný čas len do nočných zmien, zamestnávateľ je povinný upovedomiť o tejto skutočnosti príslušný inšpektorát práce a zástupcov zamestnancov, ak si to vyžadujú
• Pracovná zmena zamestnancov pravidelne pracujúcich v nočných zmenách nesmie v priebehu najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich prekročiť hranicu 8 hodín s rozložením pracovného času do piatich pracovných dní. V prípade ťažkej telesnej práce alebo duševne namáhavej práce, ktorej okruh zamestnávateľ vymedzí, nesmie dĺžka pracovnej zmeny v priebehu 24 hodín prekročiť hranicu 8 hodín (t.j. tu neplatí nijaké vyrovnavacie obdobie).

Deň pracovného pokoja pre zamestnancov, ktorí pracujú v nočných zmenách, sa začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá (§ 95 ZP).
Inými slovami:
Za bežných okolností sa deň pracovného pokoja začína o 0:00 hod a končí sa o 24:00 hod. V prípade dňa pracovného pokoja po nočnej zmene Vám deň pracovného pokoja začína ráno 6:00 hod po skončení nočnej zmeny a s nástupom prvej zmeny v rozvrhu zmien. V tomto prípade sa Vám aj mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok ráta diferentne.

Príklad:
Dňa 16.novembra nastúpi zamestnanec do nočnej zmeny, t.j. od 22:00 – 06:00 hod, pričom časť zmeny zamestnanec odpracuje na druhý deň, 17.novembra, teda v deň štátneho sviatku. § 95 ZP hovorí o tom, že v prípade nočnej zmeny začiatok dňa pracovného pokoja (a v tomto prípade aj sviatku) pripadá na začiatok pracovnej zmeny, ktorá podľa rozvrhu zmien v pracovnom týždni začína ako prvá. Preto sa aj začiatok sviatku posúva na túto hodinu, teda nie na 0:00 hod ale na 06:00 hod. Preto zamestnancovi pracujúcemu v nočnej zmene zo 16.11. na 17.11. nepatrí príplatok za prácu vo sviatok. Naopak, ak zamestnanec začne pracovať v nočnej zmene dňa 17.11 o 22:00 hod a skončí dňa 18:11 o 06:00 hod, patrí mu mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok v plnom počte odpracovaných hodín, aj keď časť zmeny bola oficiálne odpracovaná až deň po sviatku.

V § 123 ZP je ustanovené mzdové zvýhodnenie zamestnanca v prípade, že pracuje v noci.
Za hodinu práce v noci Vám patrí, okrem riadne odpracovanej mzdy za prácu v noci, aj mzdové zvýhodnenie minimálne 20% minimálneho mzdového nároku zamestnanca (v súčasnosti je to 1,698 Eur /1 hod, čo je 51,15 Sk /1 hod). Ak pracujete v noci, tak ako to hovorí predošlý príklad, t.j. zároveň aj vo sviatok, napr. 17.novembra, za túto prácu Vám patria príplatky ako za prácu v noci, tak za prácu vo sviatok. Môžete sa dohodnúť so zamestnávateľom, že za prácu v noci Vám vyplatí mzdové zvýhodnenenie (podľa § 123 ZP) a za sviatok si vyberiete náhradné voľno (za ktoré Vám bude patriť náhrada mzdy).
Pozor, za každú hodinu odpracovanú v noci (t.j. od 22.00-06.00 hod) Vám patrí mzdové zvýhodnenie za prácu v noci bez ohľadu na to, či spĺňate podmienky zamestnanca pracujúceho v noci alebo nie.
T.j.: Ak pracujete v noci trebárs len dve hodiny, to znamená menej ako tri hodiny, aj za dve hodiny Vám patrí príplatok podľa § 123 ZP.

Príplatok za prácu v noci nepatrí zamestnancovi, ktorý pracuje doma (domáckemu zamestnancovi).

Zamestnávateľ je povinný viesť podrobnú evidenciu Vášho pracovného času, pracovných nadčasov, nočných pracovných zmien, začiatok aj koniec aktívnej a neaktívnej pohotovosti. Na požiadanie inšpektorátu práce je zamestnávateľ povinný túto evidenciu predložiť.


Zdroj: BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár s príkladmi. 5.vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007.
Zdroj: Zákonník práce s komentárom a judikatúrou. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2008
Zdroj: BRUNOVSKÝ, Š., DOHÁŇOŠOVÁ, O., JÁNOŠÍKOVÁ, L. a i.: Abeceda mzdovej účtovníčky 2008. 2.vydanie. Olomouc: ANAG, 2008
Zdroj: RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M.: Novelizovaný Zákonník práce. Komentár s príkladmi. Bratislava: EPOS, 2007
Zdielať článok na Facebooku
10.03.2009  |  
Hodnotenie článku:
3.0/5 (3 hlasov)


FOTO: Jupiterimages


Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin