Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

§ 72 Zákonník práce

(1) V skúšobnej dobe môže tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Vysvetlivky

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe nie je výpoveďou ani okamžitým skončením pracovného pomeru. Skúšobná doba je dohodnutá písomne v pracovnej zmluve a jej dĺžka je maximálne tri mesiace. Ak nie je stanovená dĺžka skúšobnej doby písomne, automaticky trvá tri mesiace. Pracovný pomer v skúšobnej dobe je ukončený dňom uvedeným v písomnej forme skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe alebo dňom ústne dohodnutým.
V prípade, že nastanú prekážky v práci na strane zamestnanca, skúšobná doba sa predĺžuje o toto obdobie, napr. ak ste v čase skúšobnej doby ochoreli a ste práceneschopní, o ten čas sa Vám predĺži skúšobná doba. To ale nemá vplyv na ukončenie pracovného pomeru v čase skúšobnej doby. To znamená, že ochranná doba v tomto prípade neplatí a tak zamestnávateľ alebo aj vy môžete skončiť pracovný pomer.

Príklad:
Ak ste práceneschopní dva týždne počas skúšobnej doby, Vaša skúšobná doba sa o dva týždne predĺži. To znamená, že ak sa zamestnávateľ rozhodne, že s Vami skončí pracovný pomer po uplynutí troch mesiacov, najneskôr však do uplynutia ďalších dvoch týždňov, stále ste v skúšobnej dobe a zamestnávateľ Vám nemusí udávať nijaký dôvod, skončenie pracovného pomeru je platné.

Aj v prípade skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe so zamestnancom so zdravotným postihnutím , má na to zamestnávateľ právo a nepotrebuje ani predchádzajúci súhlas s príslušným úradom práce tak, ako je to v prípade výpovede, keďže v skúšobnej dobe neplatí ochranná doba.

Príklad:
Zamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom pracovný pomer so skúšobnou dobou tri mesiace. Už počas skúšobnej doby zamestnanec dlhodobo absentoval, bez udania dôvodu. Zamestnávateľ sa rozhodol, že ukončí pracovný pomer ešte v skúšobnej dobe. Zamestnancovi poslal písomné oznámenie o okamžitom ukončení so stanoveným dátumom skončenia pracovného pomeru. Zamestnanec sa ohradil, že zamestnávateľ si ani neoveril, či to skutočne bola bezdôvodná absencia a preto nemohol tento dôvod použiť ako dôvod ukončenia pracovného pomeru. Zamestnávateľ postupoval správne, pretože v skúšobnej dobe nemusí mať nijaký dôvod na to, aby ukončil pracovný pomer so zamestnancom. Ak by sa toto udialo po uplynutí skúšobnej doby, zamestnávateľ môže považovať neospravedlnenú absenciu ako dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru, musí to ale preveriť a dôvod aj na súde obhájiť.

V prípade, že zamestnávateľ s Vami uzatvorí opätovne pracovný pomer na dobu určitú, nemôže opäť stanoviť skúšobnú dobu. Preto skončenie pracovného pomeru môže byť realizované len spôsobmi uvedenými v § 59 ZP, okrem skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe (výpoveď, dohoda alebo jednoducho uplynutie doby určitej stanovenej v pracovnej zmluve).

Zdroj: BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár s príkladmi. 5.vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007.
Zdroj: Zákonník práce s komentárom a judikatúrou. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2008
Zdroj: BRUNOVSKÝ, Š., DOHÁŇOŠOVÁ, O., JÁNOŠÍKOVÁ, L. a i.: Abeceda mzdovej účtovníčky 2008. 2.vydanie. Olomouc: ANAG, 2008
Zdroj: RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M.: Novelizovaný Zákonník práce. Komentár s príkladmi. Bratislava: EPOS, 2007
Zdielať článok na Facebooku
31.03.2009  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: Jupiterimages


Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin