Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

§ 71 Zákonník práce

(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59.

Vysvetlivky

Pracovný pomer na dobu určitú a jeho uzatvorenie, predĺženie, znovuuzatvorenie aj ukončenie je predmetom § 48 ZP.
Pracovný pomer na dobu určitú musí byť v pracovnej zmluve presne definovaný, t.j. dĺžka trvania doby pracovného pomeru na dobu určitú musí byť v pracovnej zmluve jasne uvedená (rôznymi spôsobmi, napr. časovým vymedzením alebo ukončením projektu, najviac však na obdobie do troch rokov).
Pokiaľ nie je doba trvania PP na dobu určitú zmluvne vymedzená, pracovný pomer sa uzatvára automaticky na dobu neurčitú. Preto pozor na jeho písomnú formu. Pracovný pomer na dobu určitú sa skončí uplynutím dohodnutej doby.

Tento spôsob ukončenia pracovného pomeru má, oproti iným spôsobom (§ 59 ZP) tieto špecifiká:
• Pracovný pomer sa ukončí bez plynutia výpovednej doby, v deň, kedy sa končí dohodnutá doba pracovného pomeru na dobu určitú.
• Pracovný pomer na dobu určitú sa uplynutím doby končí v každom prípade, t.j. pre zamestnancov neplatí ochranná doba, inými slovami, aj keď ste práceneschopní, alebo ste na materskej alebo rodičovskej dovolenke, nemá to vplyv na skončenie pracovného pomeru na dobu určitú.
• Zamestnávateľ nemá, v tomto prípade, povinnosť ponúknuť Vám iné, náhradné pracovné miesto (tak ako to platí pri uplatnení výpovede).
• Na rozdiel od ukončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo pri okamžitom skončení pracovného pomeru, nie je potrebné, aby bolo ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú prerokované so zástupcami zamestnávateľa.

V prípade, že s vedomím zamestnávateľa pokračujete v práci aj po uplynutí dohodnutej doby, pracovný pomer sa automaticky mení na pracovný pomer na dobu neurčitú.

Ešte upozornenie: Aj keď PP na dobu určitú sa zvyčajne končí uplynutím dohodnutej doby, nie je výlučené, že pracovný pomer sa skončí aj iným spôsobom. To znamená, že pred uplynutím doby určitej sa môžu vyskytnúť rôzne okolnosti alebo prekážky na strane Vašej alebo na strane zamestnávateľa, prečo môže ktorákoľvek strana pristúpiť aj k forme výpovede alebo k okamžitému ukončeniu pracovného pomeru. V prípade, že sa pracovný pomer na dobu určitú skončí z nejakého pádneho dôvodu pred uplynutím stanovenej doby výpoveďou, automaticky sa uplatní aj výpovedná doba.

Zdroj: BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár s príkladmi. 5.vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007.
Zdroj: Zákonník práce s komentárom a judikatúrou. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2008
Zdroj: BRUNOVSKÝ, Š., DOHÁŇOŠOVÁ, O., JÁNOŠÍKOVÁ, L. a i.: Abeceda mzdovej účtovníčky 2008. 2.vydanie. Olomouc: ANAG, 2008
Zdroj: RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M.: Novelizovaný Zákonník práce. Komentár s príkladmi. Bratislava: EPOS, 2007
Zdielať článok na Facebooku
01.04.2009  |  
Hodnotenie článku:
5.0/5 (1 hlasov)


FOTO: Jupiterimages


Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin