Výpoveď daná zamestnancom

§ 67 Zákonník práce

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Vysvetlivky

Na rozdiel od zamestnávateľa, zamestnanec nemá povinnosť uviesť dôvod výpovede. Výpoveď môže doručiť zamestnávateľovi aj počas svojej práceneschopnosti, tehotenstva, alebo v inej, inak ochrannej dobe. Podmienkou platnosti výpovede je:
• dodržanie jej písomnej formy
• doručenie do rúk zamestnávateľovi
Tak ako v prípade výpovede zo strany zamestnávateľa, aj v prípade, že Vy dávate výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, musí byť dodržaná výpovedná doba, t.j. minimálne dva mesiace, ak nebolo vo Vašej pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve dohodnuté inak. Výpovedná doba nemusí byť vo výpovedi uvedená, vyplýva zo zákona, preto plynie automaticky tak, ako je zákonom stanovené (t.j. prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste doručili výpoveď zamestnávateľovi, § 62 ZP).
V prípade, že ste zamestnaní na kratší pracovný čas, t.j. menej ako 15 hodín týždenne, Vaša výpovedná doba v dĺžke 30 dní začne plynúť prvým dňom nasledujúcom po dni, kedy ste výpoveď doručili zamestnávateľovi.

Zdroj: BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár s príkladmi. 5.vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007.
Zdroj: Zákonník práce s komentárom a judikatúrou. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2008
Zdroj: BRUNOVSKÝ, Š., DOHÁŇOŠOVÁ, O., JÁNOŠÍKOVÁ, L. a i.: Abeceda mzdovej účtovníčky 2008. 2.vydanie. Olomouc: ANAG, 2008
Zdroj: RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M.: Novelizovaný Zákonník práce. Komentár s príkladmi. Bratislava: EPOS, 2007
Zdielať článok na Facebooku
05.04.2009  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: Jupiterimages


Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin