Zákaz výpovede

§ 64 Zákonník práce

(1) Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,
b) pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu alebo keď bol na výkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z tejto služby; to platí rovnako v prípade výkonu alternatívnej služby podľa osobitného predpisu,
c) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke ,alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke,
d) v dobe, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,
e) v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.

(2) Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.

(3) Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi

a) z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a),
b) z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1); ak je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase tejto materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou,
c) pre iné porušenie pracovnej disciplíny [§ 63 ods. 1 písm. e)], ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,
d) ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.

Vysvetlivky

Dôvody, pre ktoré Vám zamestnávateľ môže dať výpoveď:
1. Organizačné dôvody: zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa alebo jeho časti.
V tomto bode pripomeniem povinnosť zamestnávateľa v prípade, že sa ruší alebo premiestňuje len jeho časť, pretože vtedy má povinnosť ponúknuť Vám inú vhodnú prácu s podmienkou Vášho súhlasu s novou prácou a novými pracovnými podmienkami, ak k nim v dôsledku zmeny dôjde (napr. zmena miesta výkonu práce kvôli premiestneniu zamestnávateľa). Ak nebudete s ponukou, ktorú pre vás zamestnávateľ má, súhlasiť, je výpoveď zo strany zamestnávateľa opodstatnená. Ak nastane vyššie uvedený dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa, neplatí pre Vás ochranná doba, t.j. výpoveď dostanete aj keď ste napr. PN, na materskej dovolenke a i., § 64 ZP.
2. Čo sa týka nadbytočnosti zamestnanca, musí byť písomne dané a opodstatnené, že je zamestnanec nadbytočný z dôvodov, ktoré popisuje § 63 ods.1b ZP.
Pre zamestnávateľa platí ponuková povinnosť, t.j. ak nastali organizačné zmeny, vďaka ktorým ste sa stali nadbytočným, zamestnávateľ Vám musí ponúknuť inú prácu (ak má takú ponuku), ktorú ste schopní vykonávať. Až po Vašom prípadnom odmietnutí je výpoveď zo strany zamestnávateľa opodstatnená. Stačí, aby Vám zamestnávateľ ponúkol jedno z viacerých pre Vás vhodných pracovných miest, zamestnávateľ tým podmienku splnil.
V tomto prípade tiež pre Vás platí ochranná doba, t.j. nesmiete dostať výpoveď z nadbytočnosti, ak ste PN, materská dovolenka a i., § 64 ZP.
3. Pozor, zamestnávateľ Vám môže dať výpoveď aj v prípade, ak ste dlhodobo nespôsobilí prácu vykonávať, čo potvrdí lekársky posudok. Je potrebné dávať pozor a rozlišovať, či ide len o krátkodobú práceneschopnosť, ktorá môže trvať až jeden rok, ak je to tak, ste v ochrannej dobe a zamestnávateľ Vám nemôže dať výpoveď. Aj v tomto prípade má zamestnávateľ ponukovú povinnosť (ponuka inej vhodnej práce) a pre Vás platí, v prípade ochrannej doby (napr. materská dovolenka) zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa.
4. Ak zamestnanec nespĺňa predpoklady (kvalifikačné, právne ukotvené) alebo požiadavky (ukotvené vo vnútorných predpisoch zamestnávateľa) na výkon dohodnutej práce, zamestnávateľ má opäť ponukovú povinnosť a platí pre Vás ochranná doba v prípade, že ste PN, na materskej a i., § 64 ZP.
5. Ak podľa zamestnávateľa zamestnanec neplní uspokojivo svoje pracovné úlohy, prípadne poruší pracovnú disciplínu, zamestnávateľ musí zamestnanca písomne upozorniť na nespokojnosť a dať mu lehotu na nápravu, prípadne pohroziť výpoveďou v prípade porušenia pracovnej disciplíny. V tomto prípade musí byť výzva zo strany zamestnávateľa vykonaná písomne, je to podmienka na stanovenie výpovede v oboch prípadoch. Zamestnávateľ Vám v týchto prípadoch nemusí ponúknuť inú prácu.
Zákaz výpovede ak ste v ochrannej dobe neplatí v prípade, že ste opakovane porušili pracovnú disciplínu.

Príklady porušenia pracovnej disciplíny: používanie alkoholu v čase pracovnej doby, nedovolené opakujúce sa absencie a i.

Kedy je zamestnávateľ, pred uplatnením výpovede, povinný ponúknuť Vám inú, náhradnú prácu?
• Ak sa ruší alebo prekladá časť zamestnávateľa
• Ak sa Vaše pracovné miesto stane nadbytočným (organizačné dôvody)
• V prípade dlhodobej nespôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu
• Ak viac nespĺňate predpoklady alebo požiadavky na výkon doterajšej práce

Kedy zamestnávateľ nie je povinný ponúknuť Vám náhradnú prácu?
• Ak sa ruší alebo premiestňuje celý zamestnávateľ
• Ak Vám hrozí výpoveď z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny
• Ak neplníte zadané pracovné úlohy
• Ak nastane prípad, že zamestnávateľ by mohol s Vami okamžite ukončiť pracovný pomer (napriek tomu Vám dá výpoveď, teda máte aj výpovednú dobu min. dva mesiace)

Kedy Vám zamestnávateľ nesmie dať výpoveď, t.j. kedy pre Vás platí ochranná doba?
• Ak ste dočasne práceneschopní,
• Ak ste povolaní na výkon mimoriadnej služby v čase krízovej situácie,
• Materská dovolenka, rodičovská dovolenka, tehotenstvo, obdobie starostlivosti osamelého zamestnanca o dieťa mladšie ako tri roky,
• V čase výkonu verejnej funkcie,
• Ak lekársky posudok potvrdí Vašu dočasnú nespôsobilosť vykonávať nočnú prácu.

Kedy ochranná doba pre zamestnanca neplatí?
• Zamestnávateľ alebo jeho časť sa ruší alebo premiestňuje
• Ak nastane dôvod, prečo s Vami môže zamestnávateľ okamžite ukončiť pracovný pomer, t.j. § 68 ZP, napr. závažné porušenie pracovnej disciplíny (ak ste na materskej alebo rodičovskej dovolenke, neplatí to pre Vás, § 68, ods.3 ZP, t.j. ste aj v tomto prípade v ochrannej dobe)
• Iné, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, ako napr. absencie, alkohol a i., to sa však nevzťahuje na tehotné ženy, ženy na materskej dovolenke alebo na zamestnanca na rodičovskej dovolenke
• Pri skončení pracovného pomeru na dobu určitú
• Pri skončení pracovného pomeru dohodou
• Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
• Ak dáte výpoveď zamestnávateľovi vy
Ak sa Vám stane, že ste dostali výpoveď, ste vo výpovednej dobe a počas nej ochoriete, t.j. ste v ochrannej dobe, pokiaľ jej časové trvanie presahuje čas výpovednej doby, tá sa skončí až s uplynutím ochrannej doby, t.j. výpovedná doba sa predĺži.

Napr.:
V decembri ste dostali výpoveď z organizačných dôvodov. Od 1.januára Vám začala plynúť výpovedná doba. U zamestnávateľa ste pracovali 3 roky, t.j. menej ako 5 rokov, preto Vám výpovedná doba trvá dva mesiace. Mala by uplynúť 28. februára. V priebehu februára ste di zlomili ruku a budete práceneschopní (PN) do 15. Marca. Výpovedná doba sa Vám v tomto prípade skončí spolu s PN 15.marca.

Zdroj: BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár s príkladmi. 5.vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007.
Zdroj: Zákonník práce s komentárom a judikatúrou. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2008
Zdroj: BRUNOVSKÝ, Š., DOHÁŇOŠOVÁ, O., JÁNOŠÍKOVÁ, L. a i.: Abeceda mzdovej účtovníčky 2008. 2.vydanie. Olomouc: ANAG, 2008
Zdroj: RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M.: Novelizovaný Zákonník práce. Komentár s príkladmi. Bratislava: EPOS, 2007
Zdielať článok na Facebooku
07.04.2009  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: Jupiterimages


Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin