Dohoda o skončení pracovného pomeru

§ 60 Zákonník práce

(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov organizačných zmien.

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.

Vysvetlivky

Ukončenie pracovného pomeru dohodou, ako už z názvu vyplýva, je dohodou, súhlasom zamestnanca aj zamestnávateľa s ukončením pracovného pomeru bez ohľadu na to, kto podá návrh na vznik dohody. T.j. nech podá návrh ktorákoľvek strana, dohoda vznikne len vtedy, ak s návrhom súhlasí aj druhá strana.
Ukončenie pracovného pomeru dohodou si žiada stanovenie presného termínu, kedy sa pracovný pomer má skončiť, t.j. výpovedná doba neexistuje. K dohode môže dôjsť v ľubovoľnom termíne, na ktorom sa obe strany dohodnú.
Nemusí to byť práve konkrétny dátum, podobne, ako pri ukončení pracovného pomeru na dobu určitú, môže termín korešpodovať s ukončením konkretnych prác, projektu a pod.
§ 60 ZP nariaďuje uzatvorenie dohody v písomnej forme, odporúčame to aj kvôli prípadnému dokazovaniu skutočností, ak by z nejakých dôvodov ste sa Vy a Váš zamestnávateľ ocitli na súde.
Dôvody skončenia pracovného pomeru dohodou by mal Váš zamestnávateľ v písomnej forme dohody uviesť, ak na tom budete trvať (v niektorých prípadoch by Vám to mohlo pomôcť k odstupnému). V prípade, že ide o organizačné dôvody, je povinnosťou zamestnávateľa dôvody uviesť, nariaďuje to ZP.
Pozor, pri ukončení pracovného pomeru dohodou neplatí pre zamestnanca ochranná doba. T.j. ak sa raz so zamestnávateľom dohodnete a dohoda je obojstranne odsúhlasená, pracovný pomer sa skončí aj v prípade, ak ochoriete a ostanete PN, alebo ak žena zistí, že je tehotná.
Čo sa týka odstupného pri ukončení pracovného pomeru dohodou, máte na neho nárok v niektorých prípadoch, dôvod musí byť uvedený v písomnej podobe dohody o ukončení pracovného pomeru.

Nárok na odstupné Vám vzniká v týchto prípadoch:
• § 63, ods. 1a, 1b ZP – t.j. premiestnenie zamestnávateľa (mení sa adresa pracoviska), nadbytočnosť zamestnanca
• § 76 ods. 2 ZP – t.j. zdravotný stav zamestnanca, ktorý môže znemožniť výkon doterajšej práce (presnejšie spomínaný paragraf)
Je potrebné dávať pozor, aké dokumenty podpisujete a čo je ich obsahom. Stáva sa, že ak zamestnávateľ neuvedie dôvod ukončenia pracovného pomeru dohodou (napr. nadbytočnosť) a vy dohodu podpíšete, nepatrí Vám odstupné. Ak by tam dôvod bol uvedený, máte na neho nárok.

Zdroj: BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár s príkladmi. 5.vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007.
Zdroj: Zákonník práce s komentárom a judikatúrou. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2008
Zdroj: BRUNOVSKÝ, Š., DOHÁŇOŠOVÁ, O., JÁNOŠÍKOVÁ, L. a i.: Abeceda mzdovej účtovníčky 2008. 2.vydanie. Olomouc: ANAG, 2008
Zdroj: RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M.: Novelizovaný Zákonník práce. Komentár s príkladmi. Bratislava: EPOS, 2007
Zdielať článok na Facebooku
09.04.2009  |  
Hodnotenie článku:
3.7/5 (3 hlasov)


FOTO: Jupiterimages


Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin