Dohoda o vykonaní práce

Viete ako vysvetľuje Zákonník práce túto formu spolupráce?

(1) Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

(2) Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

(3) Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla.

(4) Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Zamestnávateľ môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.

(5) Ak zamestnanec zomrie pred splnením pracovnej úlohy a zamestnávateľ môže jej výsledky použiť, právo na odmenu primeranú vykonanej práci a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva.

§ 226a Dohoda o pracovnej činnosti zrušený

Vysvetlivky

Dohoda o vykonaní práce
Dohodu o vykonaní práce (DVP) môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Tento limit bol zvýšený o 50 hodín ročne po novelizácii ZP. Ak pre svojho zamestnávateľa vykonávate viacero druhov prác a podpísali ste viac ako jednu DVP, nie je možné kumulovať 350 hodín z každej DVP. Tento limit platí u jedného zamestnávateľa v jednom kalendárnom roku pre všetky uzatvorené DVP s jedným zamestnancom. Výhodou ale je, že v rámci kalendárneho roka môžete podpísať dohodu aj s viac ako jedným zamestnávateľom a vtedy platí, že pre každú DVP podpísanú samostatne s jedným zamestnávateľom platí limit 350 hodín ročne, inými slovami, môžete odpracovať toľkokrát 350 hodín ročne, s koľkými zamestnávateľmi máte uzatvorenú DVP.

Príklad:
Ak ste podpísali DVP v pracovnej agentúre, ktorá Vám sprostredkúva brigádu, a zároveň pracujete na DVP priamo pre iného zamestnávateľa, v agentúre môžete odpracovať 350 hodín aj u druhého zamestnávateľa môžete odpracovať 350 hodín. V roku môžete teda odpracovať 700 hodín.

Pozor, ak ste podpísali DVP v pracovnej agentúre, tá Vám môže sprostredkovať prácu u rôznych klientov, ktorí potrebujú brigádnikov. Stále však uzatvárate DVP len s jedným zamestnávateľom, a síce s agentúrou. Hodiny sa Vám kumulujú v priebehu spolupráce s agentúrou zakaždým, keď Vám niekde sprostredkuje prácu.

Dohoda o vykonaní práce musí spĺňať tieto náležitosti:
• Musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná
• musí v nej byť vymedzená pracovná úloha
• stanovená dohodnutá odmena za jej vykonanie
• doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať
• predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy
• uzavretá najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

Vymedzenie pracovnej úlohy
Pri DVP mui byť pracovná úloha vymedzená výsledkom práce a nie druhom vykonávaných prác. Ide o práce jednorázového charakteru, pracovné úlohy, ktoré končia výsledkom práce, napr.:
Vykopanie, opravenie, zasklenie, vyčistenie, ušitie a pod. Zamestnávateľ poverí dohodára úlohou a do stanoveného času bude očakávať výsledok práce.

Kto môže podpísať DVP?
DVP môže podpísať každá fyzická osoba, ktorá nie je alebo je zamestnaná. T.j. aj zamestnanec zamestnaný v trvalom pracovnom pomere si môže na DVP privyrobiť peniaze. Ak máte uzatvorený trvalý pracovný pomer a zároveň vykonávate tú istú prácu pre iného zamestnávateľa na DVP, pítajte si radšej súhlas zamestnávateľa, mohli by ste mať problémy pre poškodenie záujmov Vášho zamestnávateľa.

Pri podpise DVP si môžete uplatniť vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.
V kalendárnom roku môžete mať uplatnené vyhlásenie súbežne len u jedného zo zamestnávateľov. V priebehu roka môžete podpísať aj viac vyhlásení, ale len v postupne uzatváraných dohodách.
Vyhlásenie si môže uplatniť každý okrem poberateľov starobného, predčasného, prípadne výsluhového dôchodku.

Ak zamestnanec nemá podpísané vyhlásenie, zamestnávateľ postupuje pri zdanení príjmov zo závislej činnosti rozdielne v závislosti od výšky príjmov:
• ak úhrn príjmov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) v príslušnom mesiaci nepresiahne stanovenú hranicu, zdania sa zrážkovou daňou,
• ak úhrn príjmov zo závislej činnosti v príslušnom mesiaci presiahne tú istú stanovenú hranicu, zdaní sa preddavkovo.
Ak má zamestnanec podpísané vyhlásenie, bez ohľadu na výšku zdaniteľného príjmu sa čiastkový základ dane zníži o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a zdaní preddavkovo.

Platnosť DVP sa končí:
- Vykonaním pracovnej úlohy a odovzdaním výsledku práce dohodou
- Jednostrannou výpoveďou, výpovedná doba 15 dní začína platiť dňom doručenia výpovede.
- Smrťou zamestnanca


Zdroj: BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár s príkladmi. 5.vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007.
Zdroj: Zákonník práce s komentárom a judikatúrou. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2008
Zdroj: BRUNOVSKÝ, Š., DOHÁŇOŠOVÁ, O., JÁNOŠÍKOVÁ, L. a i.: Abeceda mzdovej účtovníčky 2008. 2.vydanie. Olomouc: ANAG, 2008
Zdroj: RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M.: Novelizovaný Zákonník práce. Komentár s príkladmi. Bratislava: EPOS, 2007
Zdielať článok na Facebooku
24.08.2009  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: Jupiterimages


Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin