Výpoveď a výpovedná doba

Viete, čo hovorí Zákonník práce o výpovedi a výpovednej dobe? Aké máte práva a povinnosti?

(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

(3) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b), nesmie počas troch mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto iného zamestnanca.

(4) Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

§ 62 Výpovedná doba

(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je rovnaká pre zamestnávateľa aj zamestnanca a je najmenej dva mesiace. Ak je daná výpoveď zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, je výpovedná doba najmenej tri mesiace.

(2) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak nie je ustanovené inak.

(3) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

Vysvetlivky

Na rozdiel od ukončenia pracovného pomeru dohodou, výpoveď je jednostrannou formou ukončenia pracovného pomeru, t.j. nie je potrebný súhlas druhej strany na to, aby mohol byť pracovný pomer ukončený (samozrejme, po uplynutí výpovednej doby). Musí byť dodržaná jej písomná forma a musí byť doručená druhej strane, inak je neplatná.
Vy ako zamestnanec môžete podať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu na rozdiel od zamestnávateľa, ktorý môže dať zamestnancovi výpoveď iba vo vymenovaných prípadoch, zakotvených v § 63 ZP.
Ak chcete dať výpoveď, dbajte na to, aby bola doručená zamestnávateľovi (alebo Vášmu vedúcemu pracovníkovi), podľa dátumu doručenia sa Vám začne počítať výpovedná doba. Tá začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená Vaša výpoveď. Pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby.
Príklad: Zamestnávateľ Vám poslal výpoveď, ktorú ste dostali do rúk 17.04. Výpoveď začína plynúť od 1.5. a končí 30.6., prípadne 30.7., ak ste boli zamestnaní u zamestnávateľa viac ako päť rokov.

Výpovedná doba neplatí:
• pri dočasnom pridelení (t.j. ak Vás zamestnáva agentúra)
• pracovný pomer na dobu určitú – pracovný pomer sa končí uplynutím dohodnutej doby
• ukončenie pracovného pomeru dohodou
• ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
Je logické, že výpovedná doba v týchto prípadoch neplynie, pretože pracovný pomer bol ukončený inou formou ako výpoveďou.

Dĺžka výpovednej doby je stanovená minimálnou hranicou nasledovne:
1. Ak ste u zamestnávateľa odpracovali menej ako päť rokov, minimálna dĺžka výpovednej doby je dva mesiace.
2. Ak ste u zamestnávateľa pracovali viac ako päť rokov, výpovedná doba je najmenej tri mesiace.
3. Ak ste mali uzatvorený pracovný pomer na menej ako 15 hod týždenne, výpovedná doba je 30 dní, začína plynúť už v deň doručenia výpovede (§ 49 ZP).
Zamestnávateľ Vám nemôže dať výpoveď v prípadoch, ktoré popisuje § 64 ZP, t.j. ste v ochrannej dobe (PN, materská dovolenka, rodičovská dovolenka a i.) Ak ste vo výpovednej dobe, nesmiete od zamestnávateľa odísť skôr ako Vám výpovedná doba skončí, inak by ste mohli zaplatiť jeden Váš priemerný mesačný zárobok, ale len ak ste to mali zakotvené v pracovnej zmluve.

Zdroj: BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár s príkladmi. 5.vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007.
Zdroj: Zákonník práce s komentárom a judikatúrou. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2008
Zdroj: BRUNOVSKÝ, Š., DOHÁŇOŠOVÁ, O., JÁNOŠÍKOVÁ, L. a i.: Abeceda mzdovej účtovníčky 2008. 2.vydanie. Olomouc: ANAG, 2008
Zdroj: RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M.: Novelizovaný Zákonník práce. Komentár s príkladmi. Bratislava: EPOS, 2007
Zdielať článok na Facebooku
18.09.2009  |  
Hodnotenie článku:
5.0/5 (1 hlasov)


FOTO: Jupiterimages


Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin