Ukončenie pracovného pomeru a odstupné

Zamestnávateľ chce so mnou ukončiť pracovný pomer dohodou. Ako mám postupovať, aby som neprišiel o odstupné, čo musí byť uvedené v dohode o rozviazaní pracovného pomeru?

Medzi zamestnancom a zamestnávateľom je uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú. Skončenie takéhoto pracovného pomeru je možné zo strany zamestnávateľa len z dôvodov a za podmienok stanovených v § 61 a nasl. Zákonníka práce. Z otázky môžeme predpokladať, že zamestnávateľ chce skončiť pracovný pomer so zamestnancom z dôvodu, že pre zamestnanca ďalej nemá prácu. V tomto prípade zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď alebo sa so zamestnancom dohodnúť na skončení pracovného pomeru, ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na interné rozhodnutie zamestnávateľa v súlade s ustanovením § 63 ods. 1 písm. b)
Zamestnávateľ je najprv povinný písomne rozhodnúť o organizačnej zmene a určiť, ktoré pracovné pozície sa zrušujú. Po rozhodnutí o organizačných zmenách a predtým, ako doručí zamestnancovi výpoveď, musí mu zamestnávateľ ponúknuť inú vhodnú prácu v súlade s ustanovením § 63 ods. 2 Zákonníka práce. Zamestnávateľ nie je povinný ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu, ak takéto pracovné miesto nemá.
V prípade skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov výpoveďou alebo dohodou, patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, patrí mu odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Odstupné dostáva zamestnanec vyplatené po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne.
Ak sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na skončení pracovného pomeru, v dohode musia byť uvedené dôvody skončenia, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dôvodov organizačných zmien. Ak pracovný pomer zaniká dohodou z organizačných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce, je potrebné uviesť túto skutočnosť v dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom, aby nevznikli následne pochybnosti o oprávnení zamestnanca na získanie odstupného.
Zamestnávateľ má možnosť skončiť pracovný pomer so zamestnancom z rovnakých dôvodov aj výpoveďou. Pracovný pomer následne zaniká uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je v tomto konkrétnom prípade dva mesiace. Ak dá zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, nemôže po skončení pracovného pomeru počas nasledujúcich 3 mesiacov znovu vytvoriť zrušené pracovné miesto a prijať na toto pracovné miesto iného zamestnanca. Zamestnancovi patrí odstupné, ak došlo k skončeniu pracovného pomeru z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce, t.j. z organizačných dôvodov, bez ohľadu na skutočnosť, či bol pracovný pomer ukončený výpoveďou alebo dohodou.
Zdielať článok na Facebooku
27.05.2010  |  

Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: Jupiterimages


Citáty o práci a kariére

John Adair

Stručný kurz vodcovských schopností. Najdôležitejších šesť slov... "Priznávam, že som sa dopustil chyby." Najdôležitejších päť slov... "Som na vás skutočne hrdý." Najdôležitejšie štyri slová... "Aký je váš názor?" Najdôležitejšie tri slová... "Buďte taký láskavý." Najdôležitejšie dve slová... "Ďakujem vám." Najdôležitejšie slovo... "My." A zo všetkého najmenej dôležité slovo... "Ja."

John Adair