Výpoveď zamestnankyni na materskej/rodičovskej dovolenke

Chcel by som sa opýtať ako postupovať pri výpovedi zamestnancov na rodičovskej dovolenke, keď som zrušil prevádzku. Dlhodobo mi prevádzka nevykazovala zisk a tak som sa rozhodol prevádzku predať, čo sa mi aj podarilo. Ide o to, že mám dve zamestnankyne, ktoré počas prevádzky skončili na materskej, jedna priamo na rodičovskej, keďže nemala odpracovaných dostatok rokov. Táto zamestnankyňa pracovala u mňa od 03.05.2010 do asi 01.08.2010, čiže odpracovala u mňa ani nie 3 mesiace a odišla na materskú. Chcem vedieť, či mám nárok jej dať výpoveď aj keď je stále na rodičovskej dovolenke a ak áno, či má nárok na odstupné. V prípade ak áno a odpracovala iba 3 mesiace, na aké odstupné má nárok...

Poradňa: Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm a) Zákonníka práce, ak sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť.

V prípade opísanom vyššie predpokladáme, že nedochádza k zrušeniu celého zamestnávateľa (v takom prípade sa jedná o zánik spoločnosti alebo ukončenie živnosti ), ale zrušuje sa len časť zamestnávateľa. V takomto prípade má zamestnávateľ povinnosti podľa ods. 2 § 63 Zákonníka práce.

V zmysle ustanovenia § 63 ods.2 Zákonníka práce, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak:

a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,

b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Vyššie uvedené zákonné ustanovenie je hmotnoprávnou podmienkou platnosti výpovede. Zamestnávateľ je povinný tieto podmienky splniť, t. j. musí zamestnancovi ponúknuť voľné pracovné miesto. Ak u zamestnávateľa v čase výpovede bolo voľné miesto a zamestnancovi ho neponúkol, výpoveď je neplatná, preto je potrebné skúmať, či v čase výpovede danej zamestnankyni existovalo u zamestnávateľa voľné miesto. V prvom rade musí zamestnávateľ ponúknuť zamestnancovi vhodné voľné pracovné miesto, ktoré zodpovedá kvalifikácii, zdravotnému stavu, skúsenostiam, zručnostiam a spôsobilosti zamestnanca na prácu. Ak zamestnanec takúto prácu odmietol, t. j. nebol ochotný na ňu prejsť, zamestnávateľ mu môže dať výpoveď. Ak zamestnávateľ nemá voľné pracovné miesto, ktoré je vhodné pre zamestnanca podľa vyššie uvedených kritérií, zamestnávateľ je povinný ponúknuť zamestnancovi aj inú vhodnú prácu, aj menej kvalifikovanú. Ak zamestnávateľ takéto pracovné miesto nemá alebo zamestnankyňa odmietne takéto miesto prijať, zamestnávateľ jej dá výpoveď.

Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, ale uvedený zákaz neplatí, ak je dôvodom výpovede práve ustanovenie § 63 ods. 1 písm.a) Zákonníka práce, t.j, skutočnosť, že sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť.

Ak bola daná zamestnancovi výpoveď, jeho pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď. Ak je zamestnancovi daná výpoveď z dôvodu podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) alebo b), kam zaraďujeme aj vyššie spomínanú situáciu, zamestnanec bude mať nárok na odstupné, ak požiada zamestnávateľa o skončenie pracovného pomeru dohodou pred začiatkom plynutia výpovednej doby. Odstupné sa poskytuje v sume, ktorá je násobkom jeho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba.

Nárok na odstupné vznikne len v tom prípade, ak ku skončeniu pracovného pomeru došlo z dôvodov podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce( t.j. ak sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť alebo ak sa zamestnanec stal nadbytočným v dôsledku rozhodnutia zamestnávateľa alebo ak je zamestnancovi daná výpoveď zo zdravotných dôvodov).

Ak zamestnankyňa, ktorej jej daná výpoveď z vyšie uvedených dôvodov, nepožiada pred začiatkom plynutia výpovednej doby o skončenie pracovného pomeru dohodou, jej pracovný pomer bude ďalej trvať a zamestnávateľ jej bude povinný počas trvania výpovednej doby prideľovať prácu a platiť za prácu dojednanú mzdu a následne, po uplynutí výpovednej doby, jej pracovný pomer sa skončí, pričom jej nárok na odstupné nevznikne. V konkrétnom prípade opísanom v čitateľskej otázke je zamestnankyňa na materskej / rodičovskej dovolenke, preto môže výpovednú dobu stráviť doma, zamestnávateľ jej v tomto čase nevypláca mzdu a jej pracovný pomer zanikne uplynutím výpovednej doby.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Ak je daná zamestnancovi výpoveď z vyššie uvedených dôvodov a zamestnanec pred začiatkom plynutia výpovednej doby požiada o skončenie pracovného pomeru, má zamestnanec nárok na odstupné vo výške násobku priemerného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba. Dĺžka výpovednej doby závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru ku dňu doručenia výpovede. Dĺžka výpovednej doby je dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov. Ak pracovný pomer trval najmenej päť rokov, dĺžka výpovednej doby je tri mesiace. Ak pracovný pomer trval menej ako jeden rok, je výpovedná doba jeden mesiac. Upozorňujeme, že rozhodujúce je trvanie pracovného pomeru, nie skutočnosť, koľko zamestnanec/zamestnankyňa v skutočnosti odpracovala.

 

04.06.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
04.06.2012  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

André Maurois

Každá práca vykonávaná so zaľúbením je šťastím. Keď sa ale k práci pridá láska, nie je na svete nič radostnejšie.

André Maurois